REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W MOSINIE SEZON 2019/20

Artykuł 1 – Organizator rozgrywek

§ 1

Organizatorem rozgrywek HLPN jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1. Organem nadzorującym prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem jest Zarząd Ligi powołany przez organizatora.
Organizator HLPN w Mosinie:
– prowadzi ewidencje zawodników oraz statystykę rozgrywek ligowych;
– opracowuje terminarz rozgrywek;
– dokonuje obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;
– zabezpiecza opieką medyczną.
Zarząd HLPN w Mosinie:
– weryfikuje wyniki spotkań;
– rozpatruje protesty zgłaszane przez poszczególne zespoły po konsultacji z organizatorem zawodów;

Artykuł 2 – Miejsce i terminy rozgrywania spotkań

§ 2

Rozgrywki są prowadzone na terenie:
– Hali Sportowo-widowiskowej OSiR w Mosinie ul. Krasickiego 16.

§ 3

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn.
2. Wszystkie terminy spotkań są obligatoryjne (wyjątki będzie rozpatrywał Zarząd Ligi). Zmiana może dotyczyć wyłącznie przesunięć wewnątrz ustalonych terminów za zgodą wszystkich kierowników zainteresowanych drużyn.
3. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. ( w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od zespołu organizator zezwoli na rozegranie meczu po przekroczeniu regulaminowego czasu)

Artykuł 3 – Zgłoszenie drużyny i zawodników do rozgrywek

§ 4

Do rozgrywek HLPN w Mosinie zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminach ustalonych przez Organizatora Ligi regulaminowych formalności takich jak:
1. Wpłata wpisowego po otrzymaniu faktury na konto wskazane przez Organizatora
– 1’000,00,- zł
2. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:
– dokładną nazwę drużyny;
– adres korespondencyjny, numer telefonu oraz pesel przedstawiciela (kierownika) drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych;
– listę zawodników.
3. Wszystkie terminy opłat wyznaczone przez Organizatora są obligatoryjne. Ich niedotrzymywanie będzie skutkowało walkowerem w każdym kolejnym meczu aż do czasu uregulowania należności.
4. Terminarz wpłat zostanie dostarczony kierownikom zespołów na osobnym formularzu

§ 5

1. Drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników.
2. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy niemający przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzonych oświadczeniem złożonym u Organizatora.
3. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach HLPN, drużyny dokonują we własnym zakresie.
4. Pisemne zgłoszenie (na drukach HLPN) zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobiste tj. imię i nazwisko, numer na koszulce, PESEL. W przypadku zawodnika niepełnoletniego – numer legitymacji szkolnej oraz pisemną zgodę prawnego opiekuna.
5. Poszczególni zawodnicy mogą występować tylko w jednym zespole HLPN w Mosinie podczas trwania rozgrywek sezonu 2019/2020. Wyjątek stanowią zawodnicy, którzy nie rozegrali żadnego spotkania zgodnie z terminarzem w sezonie 2019/2020 a zostali zgłoszeni do rozgrywek w danym zespole. Transfer taki może nastąpić: nie później niż do 06.12.2019r.
6. Można dokonać dwóch zmian na liście zawodników /dopisań lub korekt/, nie później jednak niż do 01.02.2020r.

Artykuł 4 – Zmiana lub rozszerzenie nazwy drużyny

§ 6

1. Nazwy drużyny w trakcie trwania rozgrywek nie można zmienić. Dopuszczalne jest tylko rozszerzenie nazwy. Nazwa drużyny nie może zawierać więcej niż 15 znaków.
2. Całkowita zmiana nazwy drużyny jest dopuszczalna tylko po zakończeniu rozgrywek i przed rozpoczęciem nowego sezonu, z zachowaniem następujących warunków:
– w zespole z nową nazwą musi grać przynajmniej 50 % zawodników z drużyny z poprzednią nazwą,
– należy powiadomić Zarząd Ligi o planowanej zmianie nazwy drużyny biorącej udział w rozgrywkach.

Artykuł 5 – System rozgrywek

§ 7

1. Liga liczy 8 zespołów rozgrywających spotkania systemem „każdy z każdym” w dwóch rundach
2. Punkty i bramki ze wszystkich rund zaliczane są do końcowej klasyfikacji

§ 8

Punktacja : zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.

§ 9

O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno :
– większa ilość zdobytych punktów,
– korzystniejszy bilans w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, wówczas o zajętym miejscu decydują :
a) przy dwóch zespołach:
– ilość zdobytych punktów między tymi zespołami,
– korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
– korzystniejsza różnica bramek z całego cyklu rozgrywkowego,
– większa ilość bramek zdobytych w ciągu całego cyklu rozgrywkowego,
b) przy większej liczbie zainteresowanych zespołów przeprowadza się dodatkową punktację wyłącznie pomiędzy tymi drużynami kierując się powyższymi zasadami (§. 9 pkt.a).

§ 10

Drużyna podlega klasyfikacji końcowej jeżeli rozegra 50% + 1 spotkanie objęte terminarzem rozgrywek. Za trzykrotne nieuzasadnione nie stawienie się na zawody zespół zostaje automatycznie wycofany z rozgrywek.
W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1 spotkanie wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5: 0.
W przypadku wcześniejszego wycofania z rozgrywek, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. Za nieuzasadnione nie stawienie się na zawody drużyna zostaje ukarana walkowerem 0: 5, oraz karą finansową w wysokości 100zł,- płatną na rzecz Organizatora Ligi, najpóźniej na 30 min. przed regulaminowym spotkaniem ligi.

§ 11

Zarząd HLPN w Mosinie rości sobie prawo do zmiany organizacji struktury rozgrywek ligowych w sezonie 2019/20.

Artykuł 6 – Protesty
§ 12

Kierownicy poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących ściśle przebiegu rozgrywek.
Protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej najpóźniej 24 godziny po zakończeniu przedmiotowego spotkania. Wyjątek stanowi protest, którego przedmiotem jest „ gra zawodnika nieuprawnionego”. Wówczas czas na złożenie ewentualnego protestu wynosi 72 godziny od momentu zakończenia przedmiotowego spotkania. Protest ten musi zawierać Imię i Nazwisko zawodnika, numer na koszulce, przynależność do klubu zgłoszonego do rozgrywek.

§ 13

Wszystkie wnioski i protesty rozpatrywane są przez Zarząd i Organizatora Ligi.

Artykuł 7 – Sankcje karne
§ 14

1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka).
Ocena rodzaju przewinienia zależy wyłącznie od sędziego prowadzącego zawody.
2. Wszystkie sprawy związane z karami i wykluczeniami rozpatrywane będą przez Zarząd Ligi . Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika jest tylko i wyłącznie pisemny opis zawarty przez sędziego.

§ 15

Wymiar kar:

1. Kary za żółte kartki są kumulowane w następujący sposób:
– po otrzymaniu trzeciej żółtej kartki zawodnik jest odsunięty od jednego meczu
– po otrzymaniu szóstej i każdej kolejnej kartki zawodnik jest odsunięty za każdą kartkę na jeden mecz
2. Karą za czerwoną kartkę ( otrzymaną bezpośrednio za niesportowe zachowanie) jest odsunięcie zawodnika na dwa kolejne mecze.
3. Zawodnik ukarany czerwoną kartką w konsekwencji dwóch wcześniej otrzymanych żółtych w jednym meczu, może wystąpić w następnym spotkaniu, ale pod warunkiem, że nie jest jego 3-cią, 6-tą i kolejną. Kartki żółte są kumulowane.
4. Zawodnik ukarany czerwoną kartką ( otrzymaną wskutek przewinienia taktycznego lub akcji ratunkowej ) jest odsunięty od jednego meczu.
5. Zarząd HLPN w Mosinie może ukarać dodatkowo zawodnika zakazem gry na więcej spotkań w przypadku wybitnie nie sportowego zachowania.
6. Zarząd Ligi zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary w sytuacji, gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia.
7. Karom regulaminowym podlegają również zawodnicy przebywający na terenie Hali OSiR w Mosinie a niebiorący bezpośredniego udziału w spotkaniu.
8. W strefie ławki zawodników rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby wpisane na liście zgłoszeniowej do rozgrywek.
9. Kara odsunięcia od jednego spotkania dotyczy kolejnego spotkania, w którym zespół bierze udział wliczając to Puchar Ligi

Artykuł 8 – Klasyfikacja Fair Play

§ 16

1. Zasady punktacji:

▪ napomnienie / żółta kartka / – po 3 pkt karne
▪ wykluczenie / czerwona kartka w konsekwencji dwóch żółtych / – 6 pkt. karnych.
▪ wykluczenie / czerwona kartka / – 9 pkt karnych
▪ walkower zespołu – 15 pkt karnych
▪ ponadto Zarząd HLPN w Mosinie posiada prawo karania dodatkowymi punktami
zespoły, które dokonują wykroczenia porządkowe / zachowanie przed, w trakcie i
po meczu /, jak również nagradzania za szczególne postępowania godne sportowca.
• suma zdobytych punktów karnych będzie przeliczona na średnią meczową.
• zespół dostaje ujemne punkty w klasyfikacji fair play w zależności od zajętego miejsca w klasyfikacji końcowej rozrywek: – w lidze miejsca od 1 do 8 wg schematu 8,7,6,5,4,3,2,1

Artykuł 9 – Postanowienia końcowe
§ 17

Naruszanie terminów ustalonych w harmonogramach Ligi lub nie wywiązanie się z zaleceń Zarządu (np. niewłaściwie wypełniona lista zawodników) karane będzie automatycznie walkowerem w meczu następującym po naruszeniu.

§ 18

Za szkody powstałe podczas trwania rozgrywek organizator będzie wyciągał konsekwencje finansowe.

§ 19

Sprawy sporne, dyscyplinarne i nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Zarząd Ligi powołany przez organizatora.

§ 20

Powoływanie się na precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.

Organizator i Zarząd Ligi